תמונות

תעודת לידה של שלום וייסבורד (הליבני)

287_2.2.1

תעודת תלמיד באוניברסיטה לחקלאות ברוסיה הלבנה -שלום וייסבורד (הליבני)

285_2.2.3

פרוטוקול חקירה נגד שלום וייסבורד בשל הוראת השפה העיברית.

286_2.2.2

תעודות חברי הסתדרות של שלום וגניה

283_2.2.8

280_2.2.12281_2.2.11